„Можности за обука на мигрантите во земјоделско-прехранбениот сектор (ТОМАС)“

Проект „Можности за обука на мигрантите во земјоделско-прехранбениот сектор (ТОМАС)“

Програма на финансирање

Еразмус+ KA220-VET - Партнерства за соработка во стручното образование и обука

Код На проектот

2021-1-IT01-KA220-VET-000028189

Национален код за проектот ID

G89J21015670006

Референтна национална агенција

IT01 - Агензија Национален Еразмус+ - INAPP

Програма на финансирање

Еразмус+ KA220-VET - Партнерства за соработка во стручното образование и обука

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ

15.01.2022 – 14.01.2024

Партнерство

ФАИ ЦИСЛ – Рим, Италија – Водечки партнер

РЕЗОС БРЕНДС – Патра , Грција

Здружение „ АКТИВУС ЈАНИМАС“ – Каунас, Литванија

АГРО-СИНДИКАТ - Скопје, Северна Македонија

АНОЛФ КУНЕО – Кунео, Италија

ГЛОБАЛ СОЦИЈАЛ УТВИКЛИНГ – Осло, Норвешка

Сојуз на демократски синдикати во земјоделството и сродните услуги– Букурешт, Романија

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕРАЗМУС+ НА КОИ СЕ ЗАНИМАВА ПРОЕКТОТ

ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ: Вклучување и различност

ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ: Заеднички вредности, граѓански ангажман и учество

ПРИОРИТЕТ НА ВЕТ: Приспособување на образованието и стручната обука на потребите на пазарот на трудот .

За проектот

Контекст на интервенција

Студијата за состојбата на мигрантите спроведена во 2018 година од страна на Фондацијата на ФАИ ЦИСЛ покажа дека животот на мигрантите во Европа се влошил. Во 2020 година, FAI CISL го организираше настанот „Регенерација: за личноста, за иднината, за земјоделско -прехранбената работа“ детално испитувајќи и обидувајќи се да ја протолкува комплексноста на историскиот момент со кој се соочуваме со цел да размислиме за идната улога на индустриските односи и да ги адаптраме начините на застапување и заштита на работниците. ТОМАС е проект за подигање на свеста кој овозможува комбинирање на културната, техничката и професионалната обука во мултикултурен и интеркултурен контекст и овозможува меѓусебно почитување, збогатување и вреднување на знаењето за „другите“ култури.

Земјоделско – прехранбениот сектор е најголемиот производствен сектор во Европската унија и во Европа воопшто, како по промет, така и по број на активни компании. Како последица на пандемијата на коронавирус, недостигот на работна сила покажа дека земјоделството во ЕУ во голема мера зависи од работниците мигранти, кои сочинуваат значителен процент од оние кои го собираат нашето овошје и зеленчук и се занимаваат со пакување и преработка на храната. Оттука, земјоделско -прехранбениот сектор нашироко се карактеризира со интеркултурна разновидност каде што различни етнички групи коегзистираат и работат заедно. Тие имаат малку или ништо заедничко од културна гледна точка и се соочуваат со заеднички предизвици да се интегрираат во земјата домаќин, како и да градат мостови на работна интеграција во заедницата на другата.

Проектот ТОМАС се потпира на овој специфичен предизвик кој се јавува во земјоделскиот сектор во различни земји на ЕУ, односно создавање етнички групи, мали заедници кои се специјализирани за одредени земјоделски сектори, без вистинска интеркултурна или меѓузаедничка интеграција и соработка . Оваа ситуација, исто како и етничките специјализации, не го фаворизира процесот на интеграција во земјоделско -прехранбениот сектор, со тоа што не ги промовира меѓусебните односи ниту меѓу имигрантските групи , ниту меѓу нив и локалното население. Наместо тоа, ова има тенденција да создаде затворени заедници кои се слични на „гета“ на различни територии.

Во овој контекст, проектот ТОМАС го насочува своето внимание кон прашањето за односите меѓу заедниците , имено целиот спектар на предизвици и можности кои произлегуваат од интеграцијата помеѓу „мнозинското население“ и различните мигрантски или етнички групи кои имаат интеракција во земјоделско-прехранбениот сектор и подалеку. Нашите активности се насочени не само кон мигрантите/бегалците туку и кон работниците во земјоделско -прехранбениот сектор воопшто и индиректно и кон целото население. Затоа, не сакаме да се фокусираме на мигрантите/бегалците како проблематична група сама по себе, туку на интеракцијата помеѓу различните групи или заедници кои заедно го формираат нашето општество.

Позитивните меѓукултурни односи во земјоделско-прехранбениот сектор ќе донесат придобивки за нашите целни групи, поттикнувајќи процес на самозајакнување, издржливост и позитивен општествен ангажман, што ќе им овозможи да негуваат посилно чувство на припадност и да станат поактивни граѓани во рамките на нивните (нови) заедници. Тие, исто така, ќе донесат придобивки за земјоделско-прехранбениот сектор воопшто, преку подобрување на неговите перформанси, модернизација и социјална вклученост.

Партнерите вклучени во проектот ТОМАС со години работат на прашања за инклузија и различност со најсовремени пристапи; соодветно, тие можат да се пофалат со одлично владеење на прашањата опфатени со проектот. Заедно, ја споделуваме можноста да соработуваме за да развиеме проект наменет за работници од различни националности во земјоделско-прехранбениот сектор, со посебен фокус на работниците мигранти/бегалци.   

Цели на проектот

Целокупната цел на проектот ТОМАС е да се промовира социјалната вклученост и интеркултурната интеграција во земјоделскиот сектор преку подигање на свеста и професионална надградба на работниците во земјоделството од различни националности за заедничките вредности на ЕУ, граѓанскиот ангажман и способноста за работа во интеркултурни средини.      


СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ на проектот се:

 • Поттикнување трансационална и меѓусекторска рамка за соработка меѓу СОО, младински здруженија, синдикати и други чинители на земјоделско-прехранбениот сектор за да се изградат мостови меѓу социјалните, образовните/стручните и економските партнери .
 • Промовирање на подобро разбирање на меѓукултурните и потребите поврзани со заедниците во земјоделско-прехранбениот сектор, така што стручната обука може подобро да се прилагоди на потребите на работниците во земјоделство од различни националности и на пазарот на трудот , со што ќе придонесе за зголемување на интеркултурните компетенции и социјалната вклученост во секторот.
 • Развивање на иновативни образовни ресурси кои ги комбинираат клучните пристапи од неформалното и формалното образование и стручната обука со цел да се обучат работниците од земјоделско -прехранбени производи од различни националности за зголемени интеркултурни вештини и поголема свест за вредностите на ЕУ.

Активности

А1. ПОЧЕТЕН СОСТАНОК / Италија, Рим, 5-6 мај 2022 година

Содржина и цели :

 • Зајакнување на синергиите, меѓусебното знаење и градење тим во рамките на партнерството.
 • Планирање на заеднички стратегии за имплементација и управување со проекти и поставување на основите за ефикасна, структурирана и одржлива соработка .
 • Планирање специфични сесии за да се дискутираат стратегиите за управување со проекти, особено управување со ризик, мониторинг и евалуација, рамка за обезбедување квалитет, внатрешна комуникација и соработка, управување со буџетот, упатства за известување итн.
 • Започнување подготвителни дискусии за темите на интервенција насочени кон поттикнување размена на национални перспективи, најдобри практики и успешни приказни меѓу проектните партнери и овозможување длабинска анализа на контекстите/политиките/насоките/пристапите на ЕУ поврзани со темите на интервенцијата.
 • Планнирање работни сесија со локални групи мигранти/бегалци и чинители во земјоделството за храна, што ќе овозможи да се идентификуваат потребите/пропустите/ очекувањата и да се обезбеди квалитативна анализа на потребите на целните групи, земјоделско -прехранбениот сектор и пазарот на труд. Резултатите од оваа сесија овозможија подобро дефинирање и ориентирање на следните активности.

А2. РАБОТИЛНИЦА „Како да се промовира поефективно социјално вклучување, односи меѓу заедниците, меѓукултурни вештини и свесност за вредностите на ЕУ кај работниците во земјоделството со различно потекло? / ЛИТВАНИЈА 19-23 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

Содржина и цели :

 • Овозможување на организациите-учеснички да ги комбинираат клучните пристапи од формалното и неформалното образование .
 • Дискусија, размена на идеи, споделување на најдобрите практики и бура на идеи за тоа како да се поттикне социјалната инклузија, односите меѓу заедниците, меѓукултурните вештини и подобра свест за вредностите на ЕУ меѓу работниците во земјоделството за храна од различно потекло преку развој на курс за е-учење.
 • Скицирање на подготвителната работа во поглед на А3. курс за е-учење .
 • Како резултат на работилницата, учесниците изготввија ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ каде што се дефинираа работни планови, најдобри практики, распоред, упатства и методологии за развој на курсот за е-учење за стручно образование и обука за мултикултурни работници од земјоделско-прехранбениот сектор (А3).

А3. РЕЗУЛТАТ НА ПРОЕКТОТ / КУРС ЗА Е-УЧЕЊЕ:

Каде : Онлајн

Кога : Октомври 2022 – март 2023 година

Координирано од : Резос Брендс, со придонес на сите партнери

 

Содржина и цели :

 • Курс за е-учење за работници мигранти/бегалци од земјоделско -прехранбениот сектор : „TOMAS“.
  Курсот за е-учење ќе биде наменет за работници во земјоделство за храна од различно потекло, имено работници мигранти/бегалци кои не се членки на ЕУ, со цел да им се овозможи да развијат поголема компетентност за работа во мултикултурни тимови , да ги поттикнуваат односите меѓу заедниците и да ја ценат Заеднички вредности на ЕУ како што се активно граѓанство, граѓански ангажман, толеранција, учество, солидарност и инклузија. Курсот, исто така, ќе се осврне на јазичните, интеркултурните и социокултурните комплексности поврзани со меѓукултурните и меѓузаедничките односи во секторот земјоделско-прехранбени производи и ќе им овозможи на различни групи ученици од различни националности/култури/религии да се разбираат и да работат заедно како дел на тим.
 • Курсот вклучува 3 модули: Модул 1 : меѓукултурни односи, вредности на ЕУ (толеранција, солидарност, мир, инклузија, еднаквост); Модул 2 : работа на „јас“ во однос на „другиот“ и зголемување на компетентноста за работа во интеркултурни контексти/тимови; Модул 3 : поттикнување на развојот на ставови, вештини и алатки за подобро управување со меѓукултурните односи во сложена работна средина преку последователни вежби за примена на овие алатки во личниот и професионалниот живот.
 • Овој курс е наменет за персоналот на синдикатите, организациите за стручно образование и обука, и културната медијација итн., кои работат во ситуации на поддршка на земјоделските бизниси за предизвиците поврзани со странските/мигрантските работници кои треба да ги разберат вредностите на ЕУ за да се интегрираат во земјата домаќин и коегзистираат со други етнички групи во рамките на нивниот сектор/компанија. Покрај тоа, курсот има за цел да биде „применет“ во различни контексти: не само за работниците во земјоделството, туку со текот на времето и за други ученици и категории на сектори, каде што е неопходно меѓукултурно усовршување и познавање на заедничките вредности на ЕУ .
 • Влијанието што имаме намера да го постигнеме е експериментирање на модел на оперативна структура помеѓу бизнисите во земјоделско-прехранбениот сектор и операторите кои се занимаваат со обука и мигранти : можности за учење за граѓаните мигранти да им помогнат да ги разберат сложените реалности и процеси на денешниот свет и да развијат вредности , ставови, знаења и вештини кои им овозможуваат да се справат со предизвиците на меѓусебно поврзан свет, да ги зголемат нивните социо-професионални вештини и да ја подобрат нивната вработливост.

Работни фази :

 • Почетни дискусии и оперативен план : партнерите ќе се договорат за создавањето на курсот, неговата структура, функционирање, содржината, распоредот, пресвртниците и методологијата за соработка. А2 ќе дејствува како подготвителен чекор;
 • Технолошки развој на курсот ( Резос ) : курсот ќе биде лесен за користење, лесен за мобилни телефони и повеќејазичен; користење на ИКТ технологии со отворен код; сите проектни партнери ќе додадат пристапна врска до курсот за е-учење на нивните почетни страници;
 • Создавање содржина и преводи/титлување ;
 • Визуелен дизајн и тест;
 • Отпочнување, дисеминација и пренос на курсот .

 

Улоги на партнери :

 • сесии/содржини специфични за курсевите ;
 • преводот/ титлирањето на содржините на национални јазици;
 • Придонес за развој на пишани дидактички материјали како поддршка на видео-предавањата;
 • Развивање на пакет со алатки/прирачник/упатство за корисникот за да им помогне на корисниците да спроведуваат конкретни активности со своите ученици и да им обезбедат алатки, активности и материјали подготвени за употреба.

А4. МЕЃУНАРОДЕН НАСТАН / ИТАЛИЈА:

Каде : Италија, Рим

Кога : Октомври 2023 година

Во организација на : FAI CISL

 

Содржина и цели :

 • Дисеминација на резултатите и резултатите од проектот низ цела Европа со вклучување на голем број засегнати страни на локално, национално и меѓународно ниво .
 • Настанот ќе биде во форма на меѓународна конференција која, преку презентација на резултатите од проектот, ќе биде повод за промовирање на меѓународната дисеминација и поширока употреба на ко-креираниот курс за е-учење.
 • Настанот ќе опфати: (1) сесија посветена на вмрежување, размена на најдобри практики и препораки за практики на политики кои ќе ги ангажираат креаторите на политики, институциите, медиумите, засегнатите страни во секторот и мрежите на ЕУ; (2) работна сесија со групи локални мигранти/бегалци кои ќе експериментираат со некои од активностите на курсот за е-учење за да овозможат собирање повратни информации, понатамошно ширење и партиципативно оценување на резултатите од проектот.

 

Учесници :

 • бр.80 локални учесници
 • бр.15 меѓународни учесници, вклучувајќи ги и проектните партнери
 • бр.50 онлајн учесници


А5. ЛОКАЛНИ МУЛТИПЛИЦИРАНИ НАСТАНИ, организирани во секоја земја партнер

Каде : Во секоја земја партнер

Кога : Јуни – Јули 2023 година

Во организација на : Еден настан за секој партнер

 

Содржина и цели :

 • Промовирање на локално/национално ширење на резултатите и достигнувањата на проектот , мобилизирање на различни локални чинители ;
 • Локалните мултипликативни настани главно ќе бидат насочени кон други потенцијални „дисеминатори“ и „корисници “ на резултатите од проектот , кои се потенцијално заинтересирани да бидат „обучени“ за користење и искористување на целосниот потенцијал на курсот за е-учење што може да се примени на нивните сопствени целни групи на студенти;
 • Обучете ги тренерите“. се предвидени како форма на понатамошно ширење на резултатите од проектот.

Учесници :

 • бр.20 локални учесници
 • бр.3 меѓународни учесници
 • бр.25 онлајн учесници

А6. ЗАВРШЕН ЗАВРШЕН И ОЦЕНУВАЧЕН СОСТАНОК

Каде : Италија, Алба

Кога : Октомври 2023 година

Во организација на : АНОЛФ Кунео

Учесници :

 • Вработен бр.2 од секоја партнерска организација и бр.3 од координаторот

 

Содржина и цели:

 • Поставување заедничка стратегија и методологија за проценка на вкупните резултати и влијанија на проектот ;
 • Дефинирање на стратегија за одржливост , дисеминација и следење на проектот;
 • Вклучувајќи сесии посветени на споделување искуства, научени лекции, исходи од учење и перспективи на секој проектен партнер, како и групни работилници посветени на дизајнирање на нови заеднички предлози за проекти во рамките на Еразмус+ или други фондови на ЕУ

Опис на партнерството и улогата на партнерите

Сегашниот конзорциум на партнери е составен од број 7 организации поврзани со СОО, мигрантски, млади, синдикални и земјоделски сектори од Италија, Грција, Романија, Литванија, Северна Македонија и Норвешка . Големо внимание е насочено кон создавање на транснационално партнерство кое се карактеризира со балансирана географска застапеност што ги зема предвид националните и приоритетите на ЕУ.


ФАИ ЦИСЛ, Агро-Синдикат и Сојузот на демократски синдикати, како синдикати и претставнички тела на земјоделско-прехранбениот сектор, специјализирани за социјална инклузија и миграција, може да се пофалат со огромно искуство во корист на интеграцијата на мигрантите/бегалците во трудот. пазар, вклучително и преку активностите за СОО.  Благодарение на нивната широка мрежа на соработници и членови, тие имаат потенцијал за директно ангажирање на засегнатите страни/работници од земјоделско-прехранбениот сектор. Благодарение на нивните партнерства на ниво на политика и сектор, тие исто така уживаат голем потенцијал да стигнат до релевантните носители на одлуки и засегнати страни за да го поддржат процесот на вклучување на проектот во главните политики.  
Како земјоделско -прехранбена компанија, Резос Брендс има развиено голем број иницијативи за поттикнување на зголемена инклузивност и одржливост на системот за земјоделство храна. Тоа е иновативен и одржлив европски земјоделско-прехранбен бизнис за пример и неодамна посвети посебно внимание на менторството и зајакнувањето на младите луѓе со помалку можности, вклучувајќи ги и мигрантите. Исто така, има голем број професионалци специјализирани за ИКТ во своите тимови, со клучни компетенции во дизајнирање дигитални платформи и технолошки решенија, кои ќе го поддржат развојот на курсот за е-учење ТОМАС.   
АНОЛФ Кунео, ГСУ и Активната Младинска Асоцијација се здруженија кои работат на полето на младите, СОО и миграцијата, со искуство во работа со луѓе изложени на ризик од маргинализација, вклучително и мигранти и бегалци, како и во поддршка на социјалната и професионалната вклученост преку СОО и неформално образование, мобилност и иницијативи за подигање на свеста. Тие ќе ги претставуваат приоритетите на младинскиот сектор во проектот и ќе придонесат за квалитетот на креираните образовни методологии на проектот.

 

Галерија