Добредојдовте на страната на

АГРО - СИНДИКАТ

Осигурај ја својата иднина

УСЛУГИ

Изминативе шест децении, Агро-Синдикатот им помагаше на своите членови во заштитата и унапредувањетона нивните работнички права, односно:

 • редовна исплата на плата соодветна на трудот
 • работникот да биде пријавен и легално вработен
 • редовно плаќање на придонесите за пензиско и здравствено осигурување
 • плаќање на додатоците, надоместоцитена плата и трошоците поврзани со работата
 • користење на дневен, неделен и годишен одмор
 • подобри услови за работа, живеење, животна средина
 • да обезбеди услови за безбедност и здравје при работа
 • бесплатна правна помош
 • обезбедува поддршка од други работници (солидарност)
 • организира заеднички акции(штрајк, протест, прекин на работа, сл.)
 • преговара на сите нивоа

Со синдикатот, работникот е рамноправен преговарач за своите права и интереси и не е зависен од добрата воља на работодавачот

ЗОШТО ДА БИДАМ ЧЛЕН НА АГРО-СИНДИКАТ?

Затоа што без Агро-Синдикатот не би имале

 • Колективни договори на ниво на гранка и на ниво на работодавач
 • Годишно зголемување на платите
 • Додатоци на плата за работа ноќе, прекувремено, на празник, во 3 смени, минат труд
 • Исплата на регрес за годишен одмор
 • Исплата на надоместоци на плата
 • Регулирано работно време
 • Годишен одмор над законскиот минимум
 • Подобри услови за работа
 • Заштита при
 • Бесплатна правна помош и заштита
 • Бесплатно право на синдикално образование

ЗАЕДНО СМЕ ПОСИЛНИ

Агро-Синдикат е дел од национални, регионални, европски и светски сродни асоцијации

 Агро-Синдикатот е еден од гранските синдикати здружени во Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ). 

Агро-Синдикатот е член и активен учесник во работата на меѓународните синдикални организации EFFAT (Европска Федерација на синдикати од прехранбената индустрија, земјоделството и туризмот) и IUF (Меѓународна синдикална федерација на националните синдикати за храна, пијалоци, тутун, хотели, ресторани, угостителство, трговија и услуги), како и Регионалниот Совет на синдикатите од Југоисточна Европа, каде се јавува како еден од основачите. 

Агро-Синдикатот има добра соработка со синдикатите од сродните дејности во повеќе европски држави.