Секторски Социјални Осигурителни Шеми во Земјоделството

“Промовирање на социјалниот дијалог во земјоделскиот сектор во новите земји-членки за развивање на секторска социјална шема во однос на борбата против несигурните работни места, сиромаштијата и социјалната исклученост на земјоделските работници” 2013-2014

Европски Проект РЕФ. Бр: VS/2013/001/0407

Овој проект беше поддржан од Европската Унија, Европската Комисија, ГД “Вработување, Социјални прашања и Вклученост”

Дали сте знаеле дека?

За проектот

Цели и задачи

  •    Зајакнување на капацитетот на синдикатите и организациите на работодавачи во земјоделскиот сектор, со цел да се зајакне нивната улога и учество во процесот на донесување одлуки за имплементација и почитување на целите на Обновената Социјална Агенда.
  •    Промовирање консултативни процедури меѓу клучните играчи на  национално ниво во новите земји-членки, за да се иницира дискусија за воспоставување на шеми/фондови за социјално осигурување, со цел да се промовира општествената солидарност и поттикнување на социјалната инклузија и интеграција, учество и дијалог, и борба против сиромаштијата како општествено одговорен одговор кон вработените.
  •    Поттикнување активна јавна дебата и информирање на социјалните партнери во земјоделството за можните решенија/ мерки, донесени на европско ниво и нивна имплементација на национално ниво

Резултати

  •     Аналитичка студија/ анализа на состојбата на системите за социјална заштита во Европската унија со фокус на земјоделството. 
  •     Национални извештаи од страна на секоја земја партнер и Национални акциони планови за заеднички активности на социјалните партнери. 
  •     Транснационална Брошура за добри решенија за развој на ефикасни ССШ во земјоделството. 
  •     Зголемен капацитет на социјалните партнери во секторот во врска со прашањата и правата на социјалното осигурување.
  •     Подобрување на ефикасноста на социјалниот дијалог и поттик за процесот во новите земји-членки и земјите кандидати.  
  •     Зајакнување на транснационалната солидарност и соработка.
  •     Масовна информациска и медиумска кампања за истражување и обликување на јавното мислење за “жешките” социјални прашања во земјоделството.

ПАРТНЕРИ ВО ПРОЕКТОТ

Агро-Синдикат Македонија

ФНСЗ Бугарија

БААП  - Бугарско здружение на земјоделски производители

КЖИ Словенија

АГРОСТАР Романија

ОСЗПВ - АСО Чешка Република

3Ф Данска

ИГБАУ Германија

ФГА - ЦФДТ Франција

АЛПА Италија

ЕФФАТ - Европска федерација за храна, земјоделство и туризам

Создадена е платформа за вистинска размена на искуства и подигнување на свеста, како и мобилизација на националните социјални партнери во овој сектор, кои директно влијаат на корисниците – работниците и работодавачите, самовработените и оние кои имаат несигурна работа во секторот. Проектот го промовира социјалниот дијалог на секторско ниво, како што е поставен во Договорот. Претставува скромен придонес во огромната сработена работа од страна на социјалните партнери во Европскато Земјоделство – EFFAT и GEOPA – и чекор напред во 50–годишниот процес на социјален дијалог и соработка.

Познавањето, методологија и добриот работен пристап за развој на партнерството – исто така може да ги инспирира другите сектори или региони за активности за борба против сиромаштијата и социјалната неправедност.