ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИОТ СЕКТОР

Општ колективен договор за јавниот сектор

Во моментов нема важечки ОКД за јавен сектор. Подолу можете да го прегледате истечениот општ колективен договор за јавен сектор.