КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ КАЈ РАБОТОДАВАЧ

Колективни договори кај работодавач

Со колективен договор на ниво на ниво на работодавач, можат да се утврдат и други и поголеми права и обврски, покрај утврдените со закон, ОКД и Грански колективен договор. Агро-Синдикат има потпишано над 20 колективни договри кај работодавач и кои редовно се ажурираат, согласно позитивната легислатива и моменталните потреби на работниците во синдикалните подружници со потпишување на спогодби.